အေဇၨ၀ ကိစၥ မာတပၸံ၊ ေကာ ဇညာ မရဏံ သုေ၀။ န ဟိ ေနာ သဂၤရံ ေတန ၊ မဟာေသေနန မစၥဳနာ။

နက္ျဖန္မေရြြ႔ ယေန႔၌႔ပင္၊ ကိေလသာအမွဳိက္မီးျဖင့္တုိက္သုိ႔႔၊ ေလာင္ျမိဳက္ဖုိ႔ရန္ အဖန္ဖန္အားထုတ္မွဳကုိ မနားမေနျပဳသင့္ေပ၏။ ယေန႔မွေနာက္ နက္ျဖန္ေရာက္မွေသရမည္ကုိ၊ နတ္ႏွင့္လူဝယ္ အဘယ္သူတစ္ေယာက္သည္၊ ေကာင္းစြာပုိင္ပုိင္ သိႏူိင္ပါအံ့နည္း။ ထုိကဲ့သုိ႔သာ အခါခါျဖင့္မွန္စြာပုံေသ ေတြးသင့္ေပ၏။ တြင္းပႏွစ္တန္ ေရာဂါဒဏ္ျဖင့္၊ ေဘးရန္ပတ္လည္ မ်ားေသာစစ္သည္႐ွိေသာ၊ သုံးဆယ့္ တစ္ဘုံ အကုန္ေခ်နင္း ထုိေသမင္းႏွင့္၊ ကုိယ္ကသာေအာင္ ညွာတာ ေအာင္ဟု၊ လက္ေဆာင္ေခ်ာ့ျမဴ တုိက္၍ယူျခင္းသည္ မ႐ွိ ဧကန္ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေပေတာ့သည္တကား။

ဒုကၡပတၱာ စ နိဒၵဳကၡာ ေဟာႏၱဳ သေဗၺပိ ပါဏိေနာ။
ဘယပတၱာ စ နိဗၻယာ ေဟာႏၱဳ သေဗၺပိ ပါဏိေနာ။
ေသာကပတၱာ စ နိေႆာကာ ေဟာႏၱဳ သေဗၺပိ ပါဏိေနာ။

ဘေလာ့ထဲတြင္ရွိေသာ...တရားေတာ္မ်ားအားလုံး ကုိ player ၏ ေအာက္ေျခတြင္ရွိေသာ ဒုတိယ icon ကုိႏွိပ္၍ download link ကုိ copy လုပ္ျပီး ေဒါင္းလုပ္ကူးယူႏုိင္ပါသည္။

---------------------------------------------------------------------------

လူ႔ဘဝတုိတုိ၊ ခဏခုိခုိက္
မဂ္ဖုိလ္ဆုိက္ေအာင္၊ လမ္းၿပေဆာင္မည့္
အတြင္းစိတ္ဓါတ္၊ ၿမင့္ၿမတ္ၾကည္လင္
သူေတာ္စင္ေကာင္း၊ အရိယာသံဃာေတာ္အေပါင္းတုိ႔အား
လက္အုပ္ အဥၹလီ ႏွဳတ္သံခ်ီလွ်က္၊
႐ႊင္ၾကည္မေနာ သုံးပါးေသာ ဒြါရတုိ႔ၿဖင့္၊
ယဥ္သင္းအိ မိသားစုက ပဏာညြတ္က်ဳိး
လက္စုံမုိး၍ ႐ွိခုိး ကန္ေတာ့ပါ၏ အ႐ွင္္ဘုရား။

ေမတၱာၿဖင့္......

ယဥ္သင္းအိ မိသားစု

--------------------------------------------------------------------------


Monday, November 14, 2011

Dr Nanda Marlar

ကာယာႏုပႆနာသတိပဌာန္

မာတိကာ ... Dhamma Talks Lists